^ Back to Top

 

 

NEWS

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมสนับสนุนกิจกรรม “Chem Challenge #7” เสริมศักยภาพนักเคมี GEN ใหม่

 

chem challemge 7

 

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี “Chem Challenge ครั้งที่ 7” ชิงโล่รางวัลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับ มัธยมปลายได้แสดงความรู้ความสามารถในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางเคมี พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างโอกาสให้นิสิตภาควิชาเคมีได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์อย่างเป็นระบบ และขอแสดงความยินดีกับ นายปรเมศ โกมลวาสี และนายจารุกร ทองดี
จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้

Innovation Group (Thailand) Ltd.
18 Soi Ramkhamhaeng 30 (Ban Rao) Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240 Thailand
footer elastomer