^ Back to Top

 

 

NEWS

Polymer Technology Summer Camp 2561 (ปีที่ 16) เปิดรับสมัครแล้ว!!!

Summer Camp 16

    โครงการ Polymer Technology Summer Camp มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มุ่งเน้นในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี ยาง และพอลิเมอร์ ตลอดจนการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

   กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทางด้านเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, เคมีประยุกต์, วัสดุศาสตร์, วัสดุพอลิเมอร์, เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีวัสดุ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการฝึกประสบการณ์เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 เวลาทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30 น. – 17:00 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และตามประกาศวันหยุดของบริษัท สถานที่ฝึกปฏิบัติที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ซ.รามคำแหง 30 (บ้านเรา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ทั้งนี้จะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครและประกาศผลในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ www.elastomer-polymer.com และ Facebook: Polymer Summer camp

 

ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารการสมัคร
คุณนุชสราวดี แวดอุดม ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 18 ซอยรามคำแหง 30 (บ้านเรา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(สมัครโครงการ Polymer Technology Summer Camp)

โทร. 02-3755197 ต่อ 279 โทรสาร 02-7321778
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

รีบสมัครด่วนจำนวนจำกัด

Download!! ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp รุ่นที่ 16 ปี 2561 

 

Innovation Group (Thailand) Ltd.
18 Soi Ramkhamhaeng 30 (Ban Rao) Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240 Thailand
footer elastomer